ABU SAID AL-KHUDRI, MUJAHID DAN MUFTI MADINAH

3324
ABU SAID AL KHUDRI MUJAHID DAN MUFTI MADINAH 2
ABU SAID AL KHUDRI MUJAHID DAN MUFTI MADINAH 2
Perkiraan waktu baca: 3 menit

Daftar Isi:

Nama, nasab, dan kuniyah

Nama beliau adalah Saad bin Malik bin Sinan bin Tsa’labah bin Ubaid bin al-Abjar (Khudrah) bin Auf bin Harits bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji.(1) Kuniyah-nya adalah Abu Said al-Khudri. Beliau lebih dikenal dengan kuniyah-nya ini dibandingkan namanya.(2) Bapaknya adalah Malik bin Sinan yang juga merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang syahid di perang Uhud.(3) Ibunya bernama Anisah binti Abu Haritsah dari Bani Adi bin al-Najjar.(4)

Kelahiran

Beliau radiyallahu ta’ala anhu lahir sekitar sepuluh tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah.(5)

Guru-gurunya(6)

Diantara guru-guru beliau yang paling utama tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau juga mengambil ilmu dari para sahabat yang lain di antaranya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdillah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Salam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Qatadah al-Anshari, Usaid bin Hudhair, Abu Musa al-Asy’ari, dan juga dari bapaknya Malik bin Sinan radiyallahu ta’ala anhum.

Murid-muridnya(7)

Di antara rekannya sesama sahabat yang pernah mengambil ilmu dari beliau adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Mahmud bin Labid, Thariq bin Syihab, dan Abu Thufail. Adapun dari kalangan tabiin sangat banyak di antaranya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Said bin Musayyib, Atha’ bin Abi Rabah, Atha’ bin Yazid al-Laitsi, Said bin Jubair, Hasan al-Basri, dan Ikrimah.

Keutamaannya dan khidmahnya

Beliau merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi. Disebutkan hadis yang beliau riwayatkan dari nabi kurang lebih berjumlah 1170 hadis, 43 hadis di antaranya diriwayatkan secara bersama oleh Bukhari dan Muslim, 16 hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta 52 hadis diriwayatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari.(8) Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan bahwa Abu Said al-Khudri adalah di antara sahabat kalangan Anshar yang paling mulia dan termasuk paling banyak menghafal hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.(9) Beliau seorang yang alim, imam, mujahid, fakih, mujtahid, dan mufti Madinah.(10) Hanzhalah bin Abu Sufyan meriwayatkan dari beberapa gurunya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih alim dan fakih di kalangan pemuda sahabat melebihi Abu Said al-Khudri.(11) Beliau juga terjun langsung bersama dengan nabi di beberapa peperangan. Pada saat perang Uhud beliau ingin menyertai ayahnya namun ditolak oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam karena usianya belum mencukupi.(12) Setelah itu beliau aktif terlibat dalam berbagai peperangan di antaranya pada Perang Khandaq, Bani Quraizhah, Bani Musthaliq, Hudaibiyah, Mu’tah, Hunain, Tabuk, dan ikut serta dalam pembebasan Makkah. Beliau di antara sahabat yang paling perhatian terhadap amar makruf nahi mungkar.

Beliau juga terkenal dengan kezuhudannya dan waraknya sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Naim al-Ashbahani(13) dan juga Ibnu al-Jauzi,(14) dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau radiyallahu ta’ala anhu.

Wafatnya

Sebelum beliau meninggal dunia beliau mewasiatkan kepada anaknya Abdurrahman untuk dikuburkan di ujung Baqi’, dan pada saat beliau meninggal anaknya memenuhi wasiat dari bapaknya. Beliau meninggal di Madinah namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tahun wafatnya beliau. Sebagian mengatakan beliau meninggal di tahun 74 hijriyah,(15) sebagian yang lain mengatakan 63 H,(16) dan lainnya mengatakan 64 H(17) serta ada juga berpendapat 65 H,(18) radiyallahu ta’ala anhu

Wallahu ta’ala a’lam bi al-shawab


Footnote:

Baca juga:  PERAWI ISLAM, ABU HURAIRAH

(1) Lihat: Al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab (4/1671), Siyar A’lam al-Nubala (3/168), al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (3/65)

(2) Lihat: Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (3/65)

(3) Lihat: Shifah al-Shafwah (1/279), Siyar A’lam al-Nubala (3/168), al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (3/65)

(4) Lihat: Al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab (4/1671) dan Tarikh Baghdad (1/192)

(5) Lihat: Al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab (4/1672) dan Siyar A’lam al-Nubala (3/169)

(6) Lihat: Siyar A’lam al-Nubala (3/169), al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (3/65) dan Tahdzib al-Tahdzib (3/480)

(7) Ibid

(8) Lihat: Siyar A’lam al-Nubala (3/171 dan 172)

(9) Tarikh Baghdad (1/192), lihat juga: Usdu al-Ghabah (6/138)

(10) Lihat: Al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab (4/1672), Siyar A’lam al-Nubala (3/168-169)

(11) Tarikh Baghdad (1/193), Siyar A’lam al-Nubala (3/170), Tarikh al-Islam (2/895) dan al-Ishabah (3/66)

(12) Lihat: Al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab (4/1672), Shifah al-Shafwah (1/279), Usdu al-Ghabah (6/138), Siyar A’lam al-Nubala (3/169), Tarikh al-Islam (2/895), Al-Ishabah (3/65)

(13) Lihat: Hilyah al-Aulia (1/369)

(14) Lihat: Shifah al-Shafwah (1/279)

(15) Ini pendapat al-Waqidi dan dipilih oleh Ibnu Abdilbarr dalam al-Isti’ab (4/1672)

(16) Lihat: Siyar A’lam al-Nubala (2/895)

(17) Ibid

(18) Ini pendapat al-Askari sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam al-Ishabah (3/67)

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments