1

KAJIAN KITAB AL-FADHAIL MIN SHAHIH MUSLIM – BAB: KEUTAMAAN KHIDIR ‘ALAIHISSALAAM