KERABAT DAN ISTRI-ISTRI NABI SALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM

89
Sirah Nabawiyah April
Perkiraan waktu baca: 5 menit

KERABAT DAN ISTRI-ISTRI NABI ALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM[1]

Daftar Isi:

Anak-anaknya Berjumlah Tujuh Orang: Tiga Laki-laki dan Empat Perempuan

 1. Al-Qāsim raḍiyallāhu ‘anhu, dengan nama ini beliau diberi kuniyah.
 2. Zainab raḍiyallāhu ‘anhā.
 3. Ruqayyah raḍiyallāhu ‘anhā.
 4. Ummu Kulṡūm raḍiyallāhu ‘anhā.
 5. Fāṭimah raḍiyallāhu ‘anhā.
 6. ‘Abdullāh raḍiyallāhu ‘anhu, beliau diberi gelar al-Ṭayyib dan al-Ṭāhir.
 7. Ibrāhīm raḍiyallāhu ‘anhu adalah anak dari Mariyah al-Qibṭiyyah, budak Nabi ﷺ.

Anak-anak beliau ﷺ yang lainnya semuanya dari Khadījah, beliau ﷺ tidak memiliki anak dari istri beliau yang lain. Semua anak beliau ﷺ wafat sebelum beliau wafat, kecuali Fāṭimah raḍiyallāhu ‘anhā yang wafat 6 bulan setelah beliau ﷺ wafat. Allah mengangkat derajat Fāṭimah raḍiyallāhu ‘anhā karena kesabaran dan keikhlasannya melebihi derajat seluruh wanita di dunia. Fāṭimah adalah anak perempuan beliau ﷺ yang paling mulia. Semua anak perempuan beliau ﷺ mendapati Islam, mereka semua masuk Islam dan berhijrah bersama beliau ﷺ.

Paman-paman (Saudara-saudara Bapak) Beliau ﷺ Ada Sebelas Orang 

 1. Sayyidu al-Syuhadā’ (pemimpin para syahid), Hamzah raḍiyallāhu ‘anhu.
 2. Al-‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhu.
 3. Abū Ṭālib, namanya adalah ‘Abdul Manāf.
 4. Abū Lahab, namanya adalah ‘Abdul ‘Uzza.
 5. Al-Zubair.
 6. ‘Abdul Ka’bah.
 7. Al-Muqawwim.
 8. Ḍirār.
 9. Quṡ
 10. Al-Mugīrah, laqab-nya adalah Hajl.
 11. Al-Gaidāq, namanya adalah Muṣ’ab.

Tidak ada yang masuk Islam dari paman-paman beliau kecuali Hamzah dan al-‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhumā.

Tante-tante (Saudari-saudari Bapak) Beliau ﷺ Ada Enam Orang

 1.  Ṣafiyyah raḍiyallāhu ‘anhā, beliau adalah ibu dari al-Zubair bin al-‘Awwām raḍiyallāhu ‘anhu.
 2. Ummu Ḥakīm al-Baiḍā’.
 3. ‘Ātikah.
 4. Barrah.
 5. Arwā.
 6. Umaimah.

Istri-istri Beliau ﷺ Terkumpul pada Kalimat:

حَجَزَ صَخْرٌ سَمْعَهُ

حَجَزَ

Hā’: Hafṣah raḍiyallāhu ‘anhā binti ‘Umar bin Khaṭṭāb.

Jīm: Juwairiyah raḍiyallāhu ‘anhā binti al-Ḥāriṡ.

Zāy: Zainab raḍiyallāhu ‘anhā binti Jahsy dan Zainab raḍiyallāhu ‘anhā binti Khuzaimah.

صَخْرٌ

Ṣād: Ṣafiyyah raḍiyallāhu ‘anhā binti Huyay bin Akhṭab.

Khā’: Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā binti Khuwailid.

Rā’: Ummu Ḥabībah, Ramlah raḍiyallāhu ‘anhā binti Abū Sufyān.                  

Baca juga:  BEBERAPA KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN NABI ﷺ

سَمْعَهُ

Sīn: Saudah raḍiyallāhu ‘anhā binti Zam’ah.

Mīm: Maimūnah raḍiyallāhu ‘anhā binti al-Ḥāriṡ.

‘Ain: ‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā binti Abū Bakr.

Hā’: Ummu Salamah, Hindun raḍiyallāhu ‘anhā binti Abū Umayyah.

Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā

Istri pertama beliau ﷺ adalah Khadījah binti Khuwailid al-Qurasyiyyah al-Asadiyyah raḍiyallāhu ‘anhā. Beliau ﷺ menikahinya sebelum diangkat sebagai Nabi, umur Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā saat itu adalah 40 tahun. Beliau ﷺ tidak menikahi wanita lain sampai Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā wafat. Semua anak beliau ﷺ dari Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā, kecuali Ibrāhīm. Khadījahlah yang senantiasa membantu beliau ﷺ di atas perjuangan kenabian dan selalu menghiburnya dengan jiwa dan hartanya. Allah Ta’ālā pernah mengirimkan salam untuknya melalui malaikat Jibrīl ’alaihi al-salām, dan ini merupakan keutamaannya yang tidak dimiliki wanita lain. Ia wafat tiga tahun sebelum hijrah beliau ﷺ.

Saudah raḍiyallāhu ‘anhā

Beliau ﷺ menikah dengan Saudah binti Zam’ah al-Qurasyiyyah raḍiyallāhu ‘anhā beberapa hari setelah wafatnya Khadījah raḍiyallāhu ‘anhā. Saudahlah yang memberikan jatah harinya kepada ‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā.

‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā

Setelah menikahi Saudah raḍiyallāhu ‘anhā, beliau ﷺ menikahi Ummu ‘Abdillāh, ‘Ā’isyah binti al-Ṣiddīq raḍiyallāhu ‘anhā. Ia adalah wanita yang mendapatkan kesucian dari atas tujuh langit. Sebelum beliau ﷺ menikahinya, malaikat memperlihatkan wajah ‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā kepada beliau ﷺ di atas kain sutera seraya berkata,

هَذِهِ زَوْجَتُكَ

Artinya:

“Ia adalah istri Anda.”

Beliau ﷺ menikahinya di bulan Syawal ketika ia berumur 6 tahun, dan beliau ﷺ membina rumah tangga pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah ketika ia berumur 9 tahun.  Beliau ﷺ tidak menikahi wanita perawan selainnya. Tidak pernah ada wahyu turun kepada beliau ﷺ ketika beliau sedang berselimut bersama wanita kecuali ketika sedang bersama ‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā. Ia merupakan orang yang paling dicintai beliau ﷺ. Ia mendapatkan pembelaan dari atas langit. Umat sepakat atas kafirnya orang yang memfitnahnya. Ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu di antara istri-istri beliau ﷺ, bahkan ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu dari umat ini secara mutlak, sahabat-sahabat senior raḍiyallāhu ‘anhum biasa menjadikan pendapatnya sebagai rujukan dan meminta fatwa kepadanya.

Baca juga:  SYAMĀ’IL NABI ṢALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM (BAGIAN KETIGA)
Hafṣah raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Hafṣah binti ‘Umar bin Khaṭṭāb raḍiyallāhu ‘anhumā.  Ia telah memeluk agama Islam bersama suaminya yang pertama, yaitu Khunais bin Hużāfah al-Sahmi raḍiyallāhu ‘anhu, dan berhijrah ke Madinah bersamanya. Kemudian suaminya raḍiyallāhu ‘anhu wafat pada perang Uhud, lalu Rasulullah ﷺ pun menikahinya.

Zainab binti Khuzaimah raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Zainab binti Khuzaimah binti Ḥāriṡ al-Qaisiyyah raḍiyallāhu ‘anhā dari bani Hilāl bin ‘Āmir. Ia wafat dua bulan setelah beliau ﷺ menikahinya. Ialah yang diberi gelar Ummu alMasākīn (ibunya orang-orang miskin).

Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Ummu Salamah, Hindun binti Abū Umayyah al-Qurasyiyyah al-Makhzūmiyyah. Nama Abū Umayyah adalah Hużaifah bin al-Mugīrah. Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anhā merupakan istri beliau ﷺ yang wafat paling terakhir. Ia wafat pada tahun 62 Hijriah.

Juwairiyah raḍiyallāhu ‘anhā

Beliau ﷺ menikahi Juwairiyah binti al-Ḥāriṡ bin Abū Ḍirār al-Muṣṭaliqiyyah raḍiyallāhu ‘anhā. Dulu ia merupakan tawanan Bani Muṣṭaliq, kemudian ia datang minta pertolongan kepada beliau ﷺ agar dibebaskan, beliau ﷺ pun membebaskannya kemudian menikahinya.

Zainab binti Jahsy raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy raḍiyallāhu ‘anhā dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ia adalah putri dari tante beliau ﷺ, yaitu Umaimah.  Padanyalah turun firman Allah Ta’ālā,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Artinya:

“Maka ketika Zaid telah menceraikan istrinya Kami nikahkannya denganmu.” (Q.S. al-Aḥzāb: 37)

Oleh karena itu, ia berbangga atas istri-istri Nabi ﷺ yang lain seraya mengatakan,

زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

Artinya:

“Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta’ālā dari atas tujuh langit.”

Di antara kelebihannya yang tidak dimiliki oleh wanita lain adalah Allah Ta’ālā yang menjadi wali atas pernikahannya dengan Rasulullah ﷺ dari atas langit. Ia wafat pada awal masa pemerintahan ‘Umar bin Khaṭṭāb raḍiyallāhu ‘anhu. Sebelumnya, ia merupakan istri dari Zaid bin Ḥāriṡah raḍiyallāhu ‘anhu yang merupakan anak angkat Rasulullah ﷺ, ketika ia telah diceraikan oleh Zaid, Allah Ta’ālā menikahkan beliau ﷺ dengannya, sebagai contoh bagi umat beliau ﷺ dalam perkara bolehnya menikahi mantan istri anak angkat.

Baca juga:  SYAMĀ’IL NABI ṢALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM (BAGIAN KEEMPAT)
Ummu Ḥabībah raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Ummu Ḥabībah raḍiyallāhu ‘anhā.  Namanya adalah Ramlah binti Abū Sufyān Ṣakhr bin Harb al-Qurasyiyyah al-Umawiyyah. Beliau ﷺ menikahinya ketika ia sedang berhijrah ke negeri Habasyah. Raja Najasyi mewakilkan mahar kepadanya sebanyak 400 dinar, kemudian dari sana ia diantar kepada beliau ﷺ. Ia wafat pada masa pemerintahan saudaranya Mu’āwiyah raḍiyallāhu ‘anhu.

Ṣafiyyah raḍiyallāhu ‘anhā

Beliau ﷺ menikahi Ṣafiyyah binti Huyay bin Akhṭab raḍiyallāhu ‘anhā, pemimpin Bani Naḍir, merupakan keturunan dari Nabi Hārun bin ‘Imrān, saudara Nabi Mūsā. Ia merupakan putri seorang Nabi dan istri Nabi. Ia termasuk wanita yang paling cantik di dunia. Ia dulu adalah tawanan dan menjadi budak, kemudian beliau ﷺ membebaskannya, dan menjadikan pembebasan itu sebagai maharnya, itupun menjadi sunnah.

Maimūnah raḍiyallāhu ‘anhā

Kemudian beliau ﷺ menikahi Maimūnah binti al-Ḥāriṡ al-Hilaliyah raḍiyallāhu ‘anhā.  Ia merupakan wanita terakhir yang dinikahi beliau ﷺ.  Beliau ﷺ menikahinya di Makkah ketika telah tahallul dari umrah qaḍa.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tatkala Nabi ﷺ wafat, beliau meninggalkan sembilan orang istri. Yang paling pertama menyusul beliau setelah wafat adalah Zainab binti Jahsy raḍiyallāhu ‘anhā pada tahun 20 Hijriah, dan paling terakhir wafat adalah Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anhā pada tahun 62 Hijriah di masa pemerintahan Yazīd bin Mu’awiyah.

 


Footnote:

[1] Diterjemahkan dan disadur dari kitab al-Mukhtaar al-Mufīd li Sirah al-Nabi al-Muṣṭafā allallāhu alaihi wa sallam wa Syamāilihi karya Haiṡam bin Muḥammad Sarhan (Mantan Pengajar Ma’had Masjid Nabawi dan pengasuh situs: alsarhaan.com.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments